Aký režim platí na hraniciach s Českom, Maďarskom, Poľskom a Rakúskom?

Zodpovedané
1
0

Pre susedné štáty okrem Ukrajiny platí režim červených krajín EÚ, existuje však viacero výnimiek z izolácie a predloženia negatívneho RT-PCR testu.

Výnimky z predloženia RT-PCR testu:

 • osoby s trvalým alebo prechodným pobytom v SR, ktorí v ČR, Maďarsku, Poľsku alebo Rakúsku pracujú; musia mať pri sebe potvrdenie o zamestnaní alebo výkone práce
 • osoby s trvalým alebo prechodným pobytom v SR, ktorí v týchto krajinách navštevujú alebo sa uchádzajú o navštevovanie alebo štúdium na materskej, základnej, strednej alebo vysokej škole, pri vstupe na územie SR sa musia preukázať príslušným potvrdením (napr. potvrdenie o štúdiu, pozvánka na prijímacie/záverečné skúšky, zápis do školy) s tým, že ide o prezenčnú formu štúdia; výnimka sa vzťahuje aj na jednu sprevádzajúcu osobu, ktorá musí predložiť potvrdenie o tomto statuse
 • osoby s trvalým alebo prechodným pobytom v týchto štátoch, ktorí na Slovensku navštevujú alebo sa uchádzajú o navštevovanie alebo štúdium na materskej, základnej, strednej alebo vysokej škole v SR, pri vstupe na územie SR sa musia preukázať príslušným potvrdením (napr. potvrdenie o štúdiu, pozvánka na prijímacie/záverečné skúšky, zápis do školy); výnimka sa vzťahuje aj na jednu sprevádzajúcu osobu, ktorá musí predložiť potvrdenie o tomto statuse
 • to isté platí aj pre žiakov a študentov základnej, strednej alebo vysokej školy (denné štúdium) mladších ako 26 rokov s trvalým alebo prechodným pobytom v SR, ktorí sa zúčastňujú tréningov ako riadni členovia športového klubu v okolitých štátoch; pri vstupe na územie SR sa musia preukázať napríklad potvrdením o členstve v klube; výnimka sa vzťahuje aj na jednu sprevádzajúcu osobu, ktorá musí predložiť potvrdenie o tomto statuse
 • osoby s trvalým alebo prechodným pobyt na Slovensku a poskytujú neodkladnú starostlivosť príbuznému na území susedného štátu, resp. osôb s trvalým alebo prechodným pobytom na území susedného štátu, ktoré sa starajú o príbuzného na Slovensku; musia sa preukázať potvrdením o neodkladnej starostlivosti od lekára blízkeho  rodinného príslušníka  a čestným prehlásením o rodinnom vzťahu – tieto dokumenty musia byť preložené  do  slovenského jazyka; výnimka sa vzťahuje aj na jednu sprevádzajúcu osobu, ktorá musí predložiť potvrdenie o tomto statuse
 • osoby s trvalým alebo prechodným pobytom v SR, ktoré obhospodarujú pozemky na území ČR, Maďarska, Poľska alebo Rakúska do vzdialenosti 10 km od štátnej hranice SR a naopak. Tieto osoby musia byť schopné sa preukázať hodnoverným dokladom (napr. list vlastníctva, zmluva o nájme poľnohospodárskej pôdy).
 • osoby, ktoré, vstupujú na územie SR z okolitých štátov alebo sa z nich na územie SR vracajú a podieľajú sa ako účinkujúci alebo členovia štábu na cezhraničnej produkcii audiovizuálneho diela alebo televízneho programu, ako vyslaní redaktori alebo členovia štábu na spravodajskej mediálnej produkcii, podieľajú sa ako účinkujúci alebo členovia štábu na cezhraničnej produkcii vrátane skúšania alebo on-line vysielania divadelného diela, hudobno-dramatického diela alebo hudobného diela, podieľajú sa na reštaurovaní, výskume na archeologickom nálezisku, v múzeu, archíve alebo v inej pamäťovej, akademickej alebo vedeckej inštitúcii, podieľajú sa na inštalácii alebo odinštalovaní výstavy v múzeu, galérii alebo výstavnej sieni, alebo majú angažmán v divadle alebo hudobnej inštitúcii. Tieto osoby musia byť schopné preukázať sa pri vstupe na územie Slovenskej republiky potvrdením od producenta audiovizuálneho diela, vysielateľa alebo výrobcu programu, mediálnej inštitúcie a podobne – podrobnosti stanovuje príslušná vyhláška.

Praktické informácie a kontakty na regionálne úrady verejného zdravotníctva v SR nájdete tu.

Všeobecné informácie o režime na hraniciach nájdete v príspevku: Aký režim platí na hraniciach?

 • Musíte sa aby ste vedeli pridať komentár
Najlepšia odpoveď
0
0

Prehľad najdôležitejších zmien od 18. decembra 2020:

 • Po príchode z rizikovej krajiny sa veková hranica detí pri povinnosti otestovať sa alebo preukazovať sa negatívnym výsledkom testu zvyšuje zo 7 na 10 rokov (testovanie detí do 10 rokov naďalej môže v odôvodnených prípadoch nariadiť regionálny úrad alebo ošetrujúci lekár)
 • Osoby, ktoré prichádzajú na územie Slovenska, sa okrem PCR testu môžu preukazovať aj negatívnym výsledkom antigénového testu vykonaného na území ČR alebo Rakúska nie starším ako 72 hodín s tým, že vzory uvedených dokladov sa nachádzajú v prílohe č. 5 vyhlášky
 • Osoby, ktoré prepravujú svojich blízkych z/na medzinárodné letiská na území Česka, Poľska, Maďarska a Rakúska, sa najneskôr pri odchode zo Slovenska musia zaregistrovať na https://naletisko.mzv.sk/. Pri kontrole sa musia preukázať vytlačeným potvrdením tejto registrácie a letenkou prepravovanej osoby alebo jej elektronickou kópiou. Cestu sú povinné vykonať výhradne cez územie členských štátov EÚ, bez zastavenia (s výnimkou zastavenia na nevyhnutné tankovanie pohonných látok a nástup či výstup prepravovanej osoby).
 • Musíte sa aby ste vedeli pridať komentár
0
0

Pendleri budú musieť mať test. Polícia kontroly začne až od 12. decembra

Zmeny v hygienických opatreniach pri vstupe na územie Slovenskej republiky od 8. decembra. Pendleri musia mať test.

Od utorka 8. decembra 2020 od 7. hodiny majú pendleri na hraniciach novú povinnosť – musia byť schopní preukázať sa negatívnym antigénovým alebo PCR testom na ochorenie COVID-19.

Vyplýva to z vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 33/2020, ktorá upravuje karanténne povinnosti osôb v rámci opatrení pri ohrození verejného zdravia.

Osoby, ktoré pravidelne prekračujú hranice Slovenska a majú výnimku z domácej izolácie a následného testovania, sa budú môcť preukázať:

buď negatívnym výsledkom RT-PCR testu nie starším ako 14 dní vykonaným aj mimo územia SR, alebo

výsledkom antigénového testu nie starším ako 14 dní s tým, že bude akceptovaný aj výsledok antigénového testu certifikovaného v krajinách Európskej únie.

Pod pojmom „osoby pravidelne prekračujúce hranice SR” sa rozumejú slovenskí aj zahraniční pendleri, občania SR žijúci v pohraničí susedných štátov, žiaci a študenti, osoby starajúce sa o svojich blízkych, osoby, ktoré obhospodarujú pôdu do 10 kilometrov od hraníc, umelci a ďalší pracovníci v sektore kultúry, ktorí majú výnimku z domácej izolácie a následného testovania.

„V snahe zohľadniť schopnosť pendlerov reagovať na uvedené zmeny vo vyhláške Úradu verejného zdravotníctva, budú príslušníci Policajného zboru do 24. hodiny piatka 11.  decembra 2020 pristupovať individuálne k osobám, ktoré vstúpia na územie SR a ktoré hodnoverným spôsobom zdôvodnia nemožnosť zabezpečiť vykonanie testu na ochorenie COVID-19, a teda sa nebudú vedieť preukázať negatívnym výsledkom,“ uviedlo Ministerstvo vnútra.

Po tomto termíne budú kontroly na hraniciach námatkové.

 

 • Musíte sa aby ste vedeli pridať komentár
0
0

Ako postupovať pri návrate na #Slovensko?

Pokiaľ cestujete z Austrálie, Čínskej ľudovej republiky, Fínska, Islandu, Južnej Kórey, Nórska, Nového Zélandu, Singapuru alebo Taiwanu, nie ste povinní zotrvať v domácej izolácii, ani vykonať žiadne iné kroky.

Pokiaľ cestujete z krajiny EÚ, Lichtenštajnska, alebo Švajčiarska a preukážete sa negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 vykonaným v laboratóriách mimo územia Slovenskej republiky, nie starším ako 72 hodín, alebo negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 podľa prílohy č. 5 vyhlášky vykonaným v laboratóriách na území Rakúska alebo Českej republiky, nie starším ako 72 hodín, nie ste povinní zotrvať v domácej izolácii, ani vykonať žiadne iné kroky.

Pokiaľ cestujete z krajiny EÚ, Lichtenštajnska, alebo Švajčiarska a zároveň nie viac ako 3 mesiace pred vstupom ste prekonali ochorenie COVID-19 a môžete sa preukázať potvrdením (príloha 3 platnej vyhlášky ÚVZ SR), nie ste povinní zotrvať v domácej izolácii, ani vykonať žiadne iné kroky.

Pokiaľ cestujete z krajiny EÚ, Lichtenštajnska, alebo Švajčiarska a nepreukážete sa negatívnym výsledkom RT-PCR testu vykonaným v laboratóriách mimo územia Slovenskej republiky, ste povinní nastúpiť do domácej izolácie, nahlásiť sa telefonicky regionálnemu úradu verejného zdravotníctva alebo elektronicky registráciou (korona.gov.sk/ehranica) a vášmu poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti. Domáca izolácia sa po bezpríznakovom priebehu končí dovŕšením jej 10. dňa alebo obdržaním negatívneho testu.

Pokiaľ cestujete z inej krajiny, ste povinní nastúpiť do domácej izolácie, nahlásiť sa telefonicky regionálnemu úradu verejného zdravotníctva alebo elektronicky (korona.gov.sk/ehranica) a vášmu poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti a absolvovať test na COVID-19 najskôr v piaty deň domácej izolácie. Domáca izolácia sa končí obdržaním negatívneho testu.

Krátkodobé výjazdy na najbližšie letiská v susedných štátoch EÚ sú možné aj bez potreby preukázania sa negatívnym testom na ochorenie COVID-19 pri návrate. Osoby, ktoré prepravujú svojich blízkych z/na medzinárodné letiská na území Česka, Poľska, Maďarska a Rakúska, sa najneskôr pri odchode zo Slovenska musia zaregistrovať na https://naletisko.mzv.sk

Pri kontrole sa musia preukázať potvrdením o tejto registrácii a letenkou prepravovanej osoby alebo jej elektronickou kópiou. Cestu sú povinné vykonať výhradne cez územie členských štátov EÚ, bez zastavenia (s výnimkou zastavenia na nevyhnutné tankovanie pohonných látok a nástup či výstup prepravovanej osoby).

Všetky výnimky a podmienky pre osoby pravidelne prekračujúce hranice sú uvedené v platnej vyhláške

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

(bit.ly/AktualnaVyhlaskaUVZSR)

 • Musíte sa aby ste vedeli pridať komentár
0
0

Rakúsko zatvorilo ďalší priechod a zavádza povinnú registráciu

Rakúsko zatvorilo už 3 hraničné priechody so Slovenskom, na ďalších obmedzilo prevádzku, od 15. januára pri vstupe vyžaduje registráciu.

Rakúsko od štvrtka 14. januára 2021 do odvolania pozastavilo prevádzku na troch spoločných hraničných priechodoch so Slovenskou republikou.

Na ďalších  dvoch skrátilo prevádzkový čas. Okrem toho pri vstupe na ich územie od 15. januára vyžadujú rakúske úrady registráciu.

Uzatvorené hraničné priechody

 • HP Angern an der March – Záhorská Ves – cestný/kompa,
 • HP Schloss Hof – Devínska Nová Ves – Cyklomost Slobody,
 • HP Hainburng an der Donau – Devín – riečny hraničný priechod na Dunaji.

Hraničné priechody s obmedzenou prevádzkou

 • HP Jarovce-Kittsee je otvorený v čase od 6. do 22. hodiny. Mimo tohto času je cesta uzatvorená, ministerstvo vnútra SR odporúča využiť HP Petržalka-Berg a Jarovce-diaľnica.
 • HP Moravský Svätý Ján – Hohenau je otvorený od 5. do 24. hodiny.

Ostatné hraničné priechody fungujú v nepretržitej prevádzke.

Vzhľadom na aktuálne nepriaznivý vývoj pandemickej situácie COVID-19 v Českej Republike a na Slovensku Rakúsko od 9. januára 2021 sprísnilo kontroly na svojich hraničných priechodoch.

Prekračovať hranicu možno výlučne na oficiálnych hraničných priechodoch. Pri plánovaní cesty treba rátať s možným väčším časovým zdržaním.

Od 15. januára vyžaduje Rakúsko pri vstupe registráciu

Doteraz platné opatrenia sú rozšírené o povinnosť elektronickej registrácie osôb, ktoré vstupujú na územie Rakúska. Výnimky z povinnosti registrácie platia pre pendlerov, tranzit, ako aj pre občanov, ktorí vstupujú do krajiny z osobitných a rodinných dôvodov.

Pri registrácii je potrebné uviesť meno a priezvisko, dátum narodenia, adresu, dátum vstupu, dátum odchodu, krajinu, z ktorej občan cestuje, pobyt počas posledných 10 dní pred vstupom, kontaktné údaje, lekárske potvrdenie.

Vygenerované potvrdenie o odoslaní elektronickej registrácie musí predložiť občan pri kontrole. Po 28 dňoch sú potvrdenia a formuláre orgánmi nenávratne vymazané.

Výnimky z povinnosti registrácie platia pre pendlerov, tranzit, ako aj pre občanov, ktorí vstupujú do krajiny z osobitných a rodinných dôvodov.

Všetky výnimky z povinnosti registrácie sú uvedené v nariadení z 13. januára v  §8.

V prípade, že nie je možná online registrácia, je stále možné vytlačiť si a vyplniť nasledovný formulár, ktorý predložíte počas kontroly na hraniciach.

Ďalšie informácie o vstupe do Rakúska a o výnimkách nájdete na stránkach ministerstva zahraničných vecí. Aktuálne cestovné odporúčania nájdete aj na webovej stránke Spolkového ministerstva zahraničných vecí Rakúska.

 • Musíte sa aby ste vedeli pridať komentár
Zobrazujem 4 výsledky
Tvoja odpoveď
Vašu odpoveď na otázku môžete uverejniť ako hosť avšak budete mať menšie možnosti následnej úpravy. Viac možností získate ak . Ak ešte účet nemáte môžete si ho vytvoriť
Meno*
E-mail*