COVID-19: Aktuálne platné opatrenia a obmedzenia

Najlepšia odpoveď
0
0

Podmienky zákazu vychádzania pre okres Nitra:

 • cestu do a zo zamestnania zamestnanca, ktorý nemôže vzhľadom na povahu práce podľa rozhodnutia zamestnávateľa vykonávať prácu formou home office a cestu späť, a cestu na výkon podnikateľskej činnosti alebo inej obdobnej činnosti, ktorá nemôže byť vykonávaná formou home office a cestu späť, ak sa táto osoba preukáže negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní alebo ak táto osoba prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace,
 • cestu na účel pobytu v prírode vrátane individuálneho športu v rámci okresu a cestu späť, ak ju vykonáva osoba, ktorá sa preukáže negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní alebo ak ju vykonáva osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace
 • cestu na výdajné miesto internetových obchodov (e-shop), cestu na výdajné miesto iných obchodov a cestu späť, ak ju vykonáva osoba, ktorá sa preukáže negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní alebo osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace,
 • cestu na niektorý z účelov uvedený v časti B.1. bodoch 2, 5 až 12 a 14 až 18 a cestu späť,
 • cestu na účel sprevádzania dieťaťa alebo osoby podľa časti B.1. bodu 17. alebo 18.  uznesenia a cestu spať, ak ju vykonáva osoba, ktorá́ sa preukáže negatívnym výsledkom RT-PCR testu nie starším ako 7 dní alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní alebo osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace,
 • osobu bez domova pri zabezpečovaní a presúvaní sa do zariadení sociálnych služieb a sociálnej pomoci;
 • Musíte sa aby ste vedeli pridať komentár
Najlepšia odpoveď
0
0

Podmienky zákazu v ostatných okresoch:

 • cestu do a zo zamestnania zamestnancov, ktorí nemôžu vzhľadom na povahu práce podľa rozhodnutia zamestnávateľa vykonávať prácu formou home office a cestu späť, a cestu na výkon podnikateľskej činnosti alebo inej obdobnej činnosti, ktorá nemôže byť vykonávaná formou home office a cestu späť,
 • cestu v nevyhnutnom rozsahu na účel obstarania nevyhnutných životných potrieb (nákup alebo zaobstaranie potravín, liekov a zdravotníckych prostriedkov, hygienického tovaru, drogériového tovaru, krmív a ďalších potrieb pre zvieratá, zabezpečenie starostlivosti o deti, zabezpečenie starostlivosti o domáce zvieratá, čistiarne odevov, doplnenie pohonných hmôt, novín a tlačovín, očnej optiky, cesta do banky, poisťovne, servisu bicyklov, servisu motorových vozidiel, na poštu (vrátane výdajného miesta zásielkovní) do najbližšej maloobchodnej predajne alebo obdobného miesta od miesta bydliska a cestu späť,
 • cestu na hromadné podujatie, ktorého prevádzku a organizovanie povolil Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky,
 • cestu na výdajné miesto internetových obchodov (e-shop), cestu na výdajné miesto iných obchodov a cestu späť,
 • cestu do zdravotníckeho zariadenia na účel neodkladnej zdravotnej starostlivosti, preventívnej prehliadky alebo plánovanej zdravotnej starostlivosti, vrátane sprevádzania blízkej osoby alebo príbuzného a cestu späť,
 • cestu v nevyhnutnom rozsahu na účel prístupu k lekárenskej starostlivosti poskytovanej držiteľmi povolenia na poskytovania lekárenskej starostlivosti a cestu späť,
 • cestu na vykonanie RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 alebo do mobilného odberového miesta na účel vykonania antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 a cestu späť,
 • cestu na pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva, krst a cestu späť,
 • cestu na účel starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takú starostlivosť odkázaný a cestu späť,
 • cestu osoby so psom alebo mačkou do vzdialenosti 1000 m od bydliska a cestu na účel starostlivosti o hospodárske zvieratá a cestu späť,
 • cestu späť z návštevy inej domácnosti, ktorú od začiatku zákazu podľa uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 804 zo 16. decembra 2020 nenavštívila osoba z inej domácnosti a za podmienky, že od začiatku zákazu podľa uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 804 zo 16. decembra 2020 nebola vykonaná cesta do inej domácnosti,
 • cestu na účel vycestovania do zahraničia a cestu späť pri návrate zo zahraničia a cestu späť,
 • cestu na účel pobytu v prírode vrátane individuálneho športu v rámci okresu, v prípade hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a Košíc v rámci územia mesta, a cestu späť,
 • cestu dieťaťa a jeho sprevádzajúcej osoby za rodičom alebo osobou, ktorá má právo styku s dieťaťom a cestu späť,
 • cestu späť z rekreácie z nehnuteľnosti určenej na rekreáciu alebo z jej časti, kde sa zdržiavali len osoby z vlastnej spoločnej domácnosti alebo osoby inej domácnosti podľa bodu 10. bodu C.1 uznesenia vlády Slovenskej republiky č.807 z 29. decembra 2020,
 • cestu rodiča, inej oprávnenej osoby a cestu dieťaťa realizovanú v súvislosti s rozhodnutím súdu vo veci styku rodiča (prípadne inej oprávnenej osoby) s dieťaťom, vo veci striedavej osobnej starostlivosti alebo cestu realizovanú na účel stretnutia sa s dieťaťom po dohode rodičov,
 • cestu dieťaťa do a zo zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku a materskej školy,
 • cestu osoby do a zo školy alebo školského zariadenia,
 • cestu na účel sprevádzania dieťaťa alebo osoby podľa bodu 17. alebo 18. tohto uznesenia a cestu spať,
 • osobu bez domova pri zabezpečovaní a presúvaní sa do zariadení sociálnych služieb a sociálnej pomoci;
 • Musíte sa aby ste vedeli pridať komentár
0
0

Hygienici v Bratislavskom kraji sprísnili opatrenia

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Bratislave vydal k 7.1.2021 vyhláškou, ktorou v Bratislavskom kraji sprísňuje niektoré opatrenia.

Aj v Bratislavskom kraji pribúda počet nových prípadov ochorenia COVID-19. Napríklad za včerajší deň v Bratislavskom kraji pribudol druhý najvyšší počet nových prípadov ochorenia COVID-19 z pomedzi všetkých krajov na Slovensku.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva vydal vyhláškou, ktorou sa sprísnili niektoré opatrenia pre okresy Senec, Pezinok, Malacky a tiež pre samotnú Bratislavu. Vyhláška bola vydaná RÚVZ v Bratislave ešte 7. januára.

Od vydania vyhlášky sa v Bratislavskom kraji zakazuje:

 • organizovanie hromadných podujatí divadelných, hudobných, filmových alebo iných umeleckých predstavení, športových podujatí v interiéri aj exteriéri,
 • realizovanie firemných posedení a akýchkoľvek iných stretnutí spojených s konzumáciou pokrmov a/alebo nápojov,
 • výkon verejných bohoslužieb, verejných služieb božích a verejných spovedí

Opatrenie regionálnych hygienikov sa nevzťahuje na:

 • športové podujatia registrovaných klubov za podmienok určených vydanou vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí,
 • pohrebný obrad, obrad krstu a sobášny obrad a ďalej bohoslužby vykonávané iba za účasti celebranta s nevyhnutnou asistenciou za účelom online vysielania, pričom do počtu 6 osôb sa pri obrade pohrebu, krstu či sobášneho obradu nezapočítavajú osoby, pre ktoré je táto ich účasť výkonom povolania (osoby vykonávajúce obrad, transport truhly, pochovávanie a podobne),
 • spovede osobám, ktoré sú v nebezpečenstve smrti, vrátane spovedí v rizikových prevádzkach (zdravotnícke zariadenia a zariadenia sociálnych služieb). Kňaz a sprevádzajúca osoba musia mať prekryté horné dýchacie cesty rúškom, respirátorom bez výdychového ventilu, šálom alebo šatkou,
 • rodinné stretnutia osôb v priamom príbuzenskom vzťahu a príslušníkov jednej domácnosti.
 • Musíte sa aby ste vedeli pridať komentár
0
0

Od pondelka budú platiť nové výnimky pre ubytovacie zariadenia

Od pondelka bude platiť nová výnimka na ubytovanie pre cestujúcich za prácou či do zdravotníckeho zariadenia

Úrad verejného zdravotníctva schválil výnimku na ubytovanie pre pracujúcich, dovolené bude aj karanténne ubytovanie.

Od pondelka 11. januára sa povoľujú služby dlhodobého ubytovania, karanténneho ubytovania, služby krátkodobého ubytovania v súvislosti s výkonom práce a služby nevyhnutného ubytovania za účelom návštevy zdravotníckeho zariadenia, a to za dodržania prísnych protiepidemických opatrení.

S návrhom na prijatie výnimky prišlo Ministerstvo dopravy a výstavby, ktoré tak reaguje na potreby ľudí. Táto zmena pomôže pracujúcim, ktorí pri nevyhnutných cestách za prácou budú mať možnosť ubytovať sa, napríklad rušňovodičom, sprievodcom vo vlaku, vodičom nákladnej dopravy ale aj stavbárom, ktorí pracujú v inom meste ako bývajú.

“Výnimka má uľahčiť život občanom, vyzývam ich ale aby boli opatrní, správali sa zodpovedne a dodržiavali všetky protiepidemické opatrenia,” dodal minister dopravy.

 • Musíte sa aby ste vedeli pridať komentár
0
0

Ako postupovať pri návrate na #Slovensko?

Pokiaľ cestujete z Austrálie, Čínskej ľudovej republiky, Fínska, Islandu, Južnej Kórey, Nórska, Nového Zélandu, Singapuru alebo Taiwanu, nie ste povinní zotrvať v domácej izolácii, ani vykonať žiadne iné kroky.

Pokiaľ cestujete z krajiny EÚ, Lichtenštajnska, alebo Švajčiarska a preukážete sa negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 vykonaným v laboratóriách mimo územia Slovenskej republiky, nie starším ako 72 hodín, alebo negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 podľa prílohy č. 5 vyhlášky vykonaným v laboratóriách na území Rakúska alebo Českej republiky, nie starším ako 72 hodín, nie ste povinní zotrvať v domácej izolácii, ani vykonať žiadne iné kroky.

Pokiaľ cestujete z krajiny EÚ, Lichtenštajnska, alebo Švajčiarska a zároveň nie viac ako 3 mesiace pred vstupom ste prekonali ochorenie COVID-19 a môžete sa preukázať potvrdením (príloha 3 platnej vyhlášky ÚVZ SR), nie ste povinní zotrvať v domácej izolácii, ani vykonať žiadne iné kroky.

Pokiaľ cestujete z krajiny EÚ, Lichtenštajnska, alebo Švajčiarska a nepreukážete sa negatívnym výsledkom RT-PCR testu vykonaným v laboratóriách mimo územia Slovenskej republiky, ste povinní nastúpiť do domácej izolácie, nahlásiť sa telefonicky regionálnemu úradu verejného zdravotníctva alebo elektronicky registráciou (korona.gov.sk/ehranica) a vášmu poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti. Domáca izolácia sa po bezpríznakovom priebehu končí dovŕšením jej 10. dňa alebo obdržaním negatívneho testu.

Pokiaľ cestujete z inej krajiny, ste povinní nastúpiť do domácej izolácie, nahlásiť sa telefonicky regionálnemu úradu verejného zdravotníctva alebo elektronicky (korona.gov.sk/ehranica) a vášmu poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti a absolvovať test na COVID-19 najskôr v piaty deň domácej izolácie. Domáca izolácia sa končí obdržaním negatívneho testu.

Krátkodobé výjazdy na najbližšie letiská v susedných štátoch EÚ sú možné aj bez potreby preukázania sa negatívnym testom na ochorenie COVID-19 pri návrate. Osoby, ktoré prepravujú svojich blízkych z/na medzinárodné letiská na území Česka, Poľska, Maďarska a Rakúska, sa najneskôr pri odchode zo Slovenska musia zaregistrovať na https://naletisko.mzv.sk

Pri kontrole sa musia preukázať potvrdením o tejto registrácii a letenkou prepravovanej osoby alebo jej elektronickou kópiou. Cestu sú povinné vykonať výhradne cez územie členských štátov EÚ, bez zastavenia (s výnimkou zastavenia na nevyhnutné tankovanie pohonných látok a nástup či výstup prepravovanej osoby).

Všetky výnimky a podmienky pre osoby pravidelne prekračujúce hranice sú uvedené v platnej vyhláške

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

(bit.ly/AktualnaVyhlaskaUVZSR)

 • Musíte sa aby ste vedeli pridať komentár
0
0

Rakúsko zatvorilo ďalší priechod a zavádza povinnú registráciu

Rakúsko zatvorilo už 3 hraničné priechody so Slovenskom, na ďalších obmedzilo prevádzku, od 15. januára pri vstupe vyžaduje registráciu.

Rakúsko od štvrtka 14. januára 2021 do odvolania pozastavilo prevádzku na troch spoločných hraničných priechodoch so Slovenskou republikou.

Na ďalších  dvoch skrátilo prevádzkový čas. Okrem toho pri vstupe na ich územie od 15. januára vyžadujú rakúske úrady registráciu.

Uzatvorené hraničné priechody

 • HP Angern an der March – Záhorská Ves – cestný/kompa,
 • HP Schloss Hof – Devínska Nová Ves – Cyklomost Slobody,
 • HP Hainburng an der Donau – Devín – riečny hraničný priechod na Dunaji.

Hraničné priechody s obmedzenou prevádzkou

 • HP Jarovce-Kittsee je otvorený v čase od 6. do 22. hodiny. Mimo tohto času je cesta uzatvorená, ministerstvo vnútra SR odporúča využiť HP Petržalka-Berg a Jarovce-diaľnica.
 • HP Moravský Svätý Ján – Hohenau je otvorený od 5. do 24. hodiny.

Ostatné hraničné priechody fungujú v nepretržitej prevádzke.

Vzhľadom na aktuálne nepriaznivý vývoj pandemickej situácie COVID-19 v Českej Republike a na Slovensku Rakúsko od 9. januára 2021 sprísnilo kontroly na svojich hraničných priechodoch.

Prekračovať hranicu možno výlučne na oficiálnych hraničných priechodoch. Pri plánovaní cesty treba rátať s možným väčším časovým zdržaním.

Od 15. januára vyžaduje Rakúsko pri vstupe registráciu

Doteraz platné opatrenia sú rozšírené o povinnosť elektronickej registrácie osôb, ktoré vstupujú na územie Rakúska. Výnimky z povinnosti registrácie platia pre pendlerov, tranzit, ako aj pre občanov, ktorí vstupujú do krajiny z osobitných a rodinných dôvodov.

Pri registrácii je potrebné uviesť meno a priezvisko, dátum narodenia, adresu, dátum vstupu, dátum odchodu, krajinu, z ktorej občan cestuje, pobyt počas posledných 10 dní pred vstupom, kontaktné údaje, lekárske potvrdenie.

Vygenerované potvrdenie o odoslaní elektronickej registrácie musí predložiť občan pri kontrole. Po 28 dňoch sú potvrdenia a formuláre orgánmi nenávratne vymazané.

Výnimky z povinnosti registrácie platia pre pendlerov, tranzit, ako aj pre občanov, ktorí vstupujú do krajiny z osobitných a rodinných dôvodov.

Všetky výnimky z povinnosti registrácie sú uvedené v nariadení z 13. januára v  §8.

V prípade, že nie je možná online registrácia, je stále možné vytlačiť si a vyplniť nasledovný formulár, ktorý predložíte počas kontroly na hraniciach.

Ďalšie informácie o vstupe do Rakúska a o výnimkách nájdete na stránkach ministerstva zahraničných vecí. Aktuálne cestovné odporúčania nájdete aj na webovej stránke Spolkového ministerstva zahraničných vecí Rakúska.

 • Musíte sa aby ste vedeli pridať komentár
Zobrazujem 6 výsledkov
Tvoja odpoveď
Vašu odpoveď na otázku môžete uverejniť ako hosť avšak budete mať menšie možnosti následnej úpravy. Viac možností získate ak . Ak ešte účet nemáte môžete si ho vytvoriť
Meno*
E-mail*